Курсова робота з дисципліни Управління розвитком підприємства - id-6592-977

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-6592-977
Тип завдання
Кількість сторінок
35
Дата виконання
2023-05-15
Текст завдання
предмет Управління розвитком підприємства

Використання російських джерел заборонено.


01.05
План затверджено

Орієнтовний зміст курсової роботи:
Розділ 1. Аналіз передумов організаційних змін
Виконання першого розділу курсової роботи зорієнтоване на дослі- дження поточної ситуації поточної ситуації, що склалася на підприємстві та викоремлення проблеми, вирішення якої потребує певних змін.

Студент має обрати конкретний об’єкт дослідження – підприємство, що здійснює виробничу діяльність, або надає послуги.
У процесі написання першого розділу курсової роботи мають бути роз- криті наступн питання:
- загальна інформація про підприємство, чим займається, основні види продукції, приналежність до певної галузі;
- опис зовнішнього середовища підприємства: вплив економічних, правових, політичних, соціальних факторів;
- характеристика внутрішнього потенціалу підприємства: поточної ор- ганізаційної структури, кадрового забезпечення, специфіки виробни- чої діяльності (унікальність або стандартність технологій, обладнан- ня, ресурсне забезпечення, техніко-технологічне забезпечення), ос- новних фінансових показників;
- аналіз галузі, в якій функціонує підприємство, розвиток галузі, осно- вні показники, які характеризують динаміку змін в галузі;
- характеристика процесів реалізації продукції або надання послуг (внутрішній або зовнішній ринок, географія реалізації, способи пос- тавки продукції на ринок (безпосередньо, через посередників));
- оцінка положення підприємства на ринку: продукція, доля ринку, споживачі, конкуренти – їх оцінка, аналіз конкурентної структури галузі;
- чітке формулювання проблеми, яка вимагає реалізації проекту змін на підприємстві.
Розділ 2. Деталізація сутності проекту організаційного розвитку
У цьому розділі курсової роботи потрібно надати інформацію по таким питанням:
- Стисла інформація щодо сутності проекту змін, виходячи із окресле- ної проблеми.
- Модель організаційного розвитку, яка найкраще підходить для реалі- зації проєкту змін.
- Модель «силового поля»: сили, підтримуючі та стримуючі реаліза- цію проекту змін.
- Хто з осіб або яка група в організації (на підприємстві) може санкці- онувати зміни (спонсори змін)? Чому цей проект важливий для спон- сорів? Чому цей проект важливий для організації?
- Очікувані результати від здійснення цього проекту.
- Які особи або групи, які будуть охоплені змінами (цільові групи)?
(Можна використати модель «Зірки зацікавлених осіб»)
- Оцініти можливий опір змінам (можна використати опитувальники для персоналу у Додатку В). Запропонуйте щонайменше 3 методи
подолання можливого опору змінам. Обґрунтуйте вибір.
- Оцінити ймовірний рівень синергізму (див. Додаток Г). Зробіть ви- сновок про рівень синергізму і заропонуйте заходи щодо підвищення
його рівня для ефективної реалізації проекту змін.
- Визначити фактори впливу на формування організаційної культури
- Обмеження для реалізації запропонованого проекту: час, гроші та
інші. Бажано здійснити оцінку необхідних ресурсів для реалізації за- пропонованих змін.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Написати реферат

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-12