Ключові риси українського характеру. - id-6604-278

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-6604-278
Тип завдання
Кількість сторінок
8
Дата виконання
2022-02-14
Текст завдання
Предмет - Этнопсихология

Вимоги до оформлення реферату:
Планування та стиль. Обсяг реферативної роботи має складати – 5-7 сторінок враховуючи сторінки оформлення(титулка, план, висновок, література)! Робота має бути акуратно надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
Рекомендована література:
Основна
Бороноев А. О. Этническая психология / А. О. Бороноев, В. Н. Павленко. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1994.
Гнатенко П. И. Национальный характер : Монография / П. И. Гнатенко. – Днепропетровск, 1992.
Гнатенко П. И. Национальная психология : Монография / П. И. Гнатенко. – Днепропетровск, 2000.
Гнатенко П. І. Український національний характер / П. І. Гнатенко. – К. : ДОК К, 1997. – 115 с.
Гнатенко П. И. Этнические установки и этнические стереотипы / П. И. Гнатенко, В. Н. Павленко. – Днпр. : ДГУ, 1995. – 326 с.
Етнічна психологія : навч.-метод. посіб. / За ред. В. Д. Хрущ. – Івано- Франківськ, 1994. – 347 с.
Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза / О. В. Киричук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості : Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. ; Луцьк, 1994. – С 7-20.
Кон И. С. К проблеме национального характера / И. С. Кон // История психологии. – М. : Наука, 1971. – С. 141-158.
Кон И. С. Национальные особенности психологии людей / И. С. Кон // Социальная психология. – М. : Политиздат, 1975. – С. 141-153.
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с.
Павленко В. Н. Введение в этническую психологию : Учеб. пособие / В. Н. Павленко, С. А. Таглин – Харьков : Изд-во Харьков, ун-та, 1992. – 108 с.
Павленко В. Н. Факторы етнопсихогенеза : учеб. пособие / В. Н. Павленко, С. А. Таглин. – Харьков : ХГУ, 1993. – 185 с.
Павленко В. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / В. Н. Павленко, С. А. Таглин – К. : Сфера, 1999. – 408 с.
Пірен М. Етнополітичні процеси у сучасній Україні : навчальний посібник / М. Пірен. – К. : Вид–во УАДУ при Президентові України, 1999. – 206 с.
Пірен М. Основи етнопсихологiї : Підручник / М. Пірен. – К., 1996. – 385 с.
Психология национальной нетерпимости : Хрестоматия / Сост. Ю. В. Чернявская. – Минск : Изд-во «Харвест», 1998.
Стефаненко Т. Этнопсихология : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. и спец. «Психология» / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 368 с.
Додаткова
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса / Ю. В. Бромлей. – М. : Наука, 1984. – 410 с.
Гримич М. Два виміри національного характеру / М. Гримич // Наука і суспільство. – 1991. – №8. – С. 27-31.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Н. Я. Данилевский. – СПб : Изд-во СПб ун-та; Глаголь, 1995. – 552 с.
Донченко Е. А. Социетальная психика : [Монография] / Е. А. Донченко; Нац. акад. наук Украины. Институт социологии. – К. : Наукова думка, 1994. – 206 с.
Королев С. И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов (на материалах стран. Азии) / С. И. Королев. – М., 1979. – 100 с.
Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций / Н. М. Лебедева. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 1993. – 195 с.
Левкович В. В. Социально-психологические проблемы этнического сознания / В. В. Левкович, Н. Г. Танкова // Социальная психология и общественная практика. – М., 1983. – С. 138-153.
Национальная психология: анализ проблем и противоречий : Методика изучения спецкурса. (Сост. : Гнатенко П. И., Кострюкова Л. О.). – К., 1990. – 78 с.
Руткевич А. М. К. Г. Юнг об архетипах коллективного бессознательного / А. М. Руткевич // Вопросы философии. – № 1. – 1988. – С. 133-150.
Современная зарубежная этнопсихология / Под ред. С. А. Арутюнова и др. – М. : ИНИОН СССР, 1979.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Креслення

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04