Умови співпраці

Цим всі користувачі даного ресурсу висловлюють свою згоду, що він був створений і діє тільки з метою надання допомоги тим користувачам, які займаються консалтинговою діяльністю в сфері навчання і \ або будь-якій іншій сфері бізнесу; які зацікавлені в отриманні консультацій різного роду в сфері навчання і \ або будь-якій іншій сфері бізнесу; які збираються використовувати отриману інформацію виключно з метою власного розвитку, підвищення рівня навичок, перевірки виконаних робіт або тих, що готуються до виконання.

Всі матеріали, які були розміщені користувачами на даному ресурсі, і до яких у них є доступ, можуть бути використані виключно в ролі додаткового засобу для вирішення завдань користувача, якісного збору інформаційного матеріалу. Дані матеріали не є готовим рішенням завдань.

Користувач не несе зобов’язань використання наданих матеріалів як джерела інформації, що містить думку та оцінку, з якими він не згоден. Користувач має право самостійної зміни, переробки матеріалу на свій розсуд. Користувач має право створювати свої власні твори на основі отриманого матеріалу, висловлювати згоду або незгоду з висновками та позицією виконавця проекту.

Всі проекти, необхідні для потреб освітніх установ згідно з науковим або освітнім планом, роботодавця чи інших осіб, замовники зобов’язуються виконувати самостійно або з тією мінімальною допомогою, яка є необхідною та не зменшує частку особистого вкладу замовника у виконання проекту.

Користувач ресурсу зобов’язується пам’ятати про норми моральності й моралі, діяти сумлінно, дотримуватися свої й чужі права, не здійснювати дії, що суперечать закону.

Публічний договір про надання послуг з Допоміжна діяльність у сфері освіти:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується за тематичним завданням Замовника надати інформацію та (або) показати на конкретному прикладі порядок і принципи виконання письмової роботи в рамках навчального процесу, тим самим навчивши Замовника, розробивши і представивши макет (зразок) такої роботи (далі – робота).

1.2. Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх.

1.3. Цей договір є публічним договором, згідно з яким Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню послуг щодо невизначеного кола осіб, які звернулися за зазначеними послугами. Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до цього договору, тобто через прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору є оплата (часткова та повна) Замовником замовлених ним послуг у порядку і на умовах, визначених цим Договором . Цей договір, за умови дотримання порядку його акцепту, вважається укладеним у простій письмовій формі.

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов’язаний: – розкрити принципи роботи з навчальною літературою та періодикою; – показати особливості використання та викладу навчального матеріалу при підготовці письмової роботи (компіляції, компонування, класифікація, систематизація фрагментів із навчальної літератури, періодики та інших джерел інформації, обробка тексту та його редагування, сканування, набір); – визначити методи і методику вирішення практичних ситуацій; – підготувати макет (зразок) оформлення письмової роботи згідно загальноосвітніх вимогам.

2.2 Виконавець зобов’язується вносити необхідні коригування та доповнення до тексту консультації лише в межах виданого Замовником завдання? протягом 30 днів після надсилання повної версії текстової консультації. Строк внесення необхідних виправлень та доповнень Виконавцем становить від трьох до п’яти днів. За обов’язкового погодження з Виконавцем, можливе зменшення строку до одного – двох днів.

2.3. У разі необхідності внесення виправлень і доповнень у представлену роботу, що виходять за рамки тематичного завдання, Виконавець може виконати їх за рахунок Замовника.

2.4. Виконавець зобов’язаний надати Замовникові результат роботи.

2.5. У разі необхідності Виконавець має право продовжити строк виконання роботи в односторонньому порядку до 3 банківських днів без письмового повідомлення Замовника.

2.6. Виконавець зобов’язаний здійснити всі інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством, цим договором та додатками до нього.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов’язаний на момент оформлення бланк-замовлення (тематичного завдання) повно і чітко сформулювати вимоги, а також надати іншу вичерпну інформацію, необхідну Виконавцю для надання послуг. 3.2. Замовник зобов’язується здійснити своєчасну оплату послуг Виконавця.

3.3. Замовник зобов’язаний вивчити представлений макет (зразок) письмової роботи і на підставі отриманої інформації та знань у відповідності з чинним законодавством підготувати роботу самостійно з урахуванням вимог навчального плану і програми свого навчального закладу.

3.4. Замовник має право при наявності конкретних питань (уточнюють, деталізують і т. д.) звернутися за гарантійної консультацією.

3.5. Замовник зобов’язаний здійснити всі інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством, цим договором та додатками до нього.

3.6. При наявності претензій по наданим послугам Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця за допомогою одного з наступних способів: відправити лист поштою, протягом семи календарних днів з моменту, коли Замовнику стало відомо або повинно було стати відомим про невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість робіт за цим договором є договірною і визначається Виконавцем.

4.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

4.3. Порядок розрахунків:

4.3.1. Замовник в момент оформлення замовлення вносить передоплату у визначеній сумі;

4.3.2. Решта суми вноситься у момент передачі Виконавцем Замовнику результатів виконаної роботи.

4.4. При зміні строків виконання роботи за ініціативою Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися.

4.5. Повернення коштів Замовнику за неналежне виконання результатів виконаної роботи Виконавцем можливий на підставі офіційного документа.

4.6. В окремих випадках Виконавець має право вимагати у Замовника передоплату своїх послуг у розмірі 100 %, а в разі не згоди Замовника на дане умова відмовитися від укладення договору в односторонньому порядку.

4.7. Дострокове виконання робіт Виконавцем, а також 100% передоплата Замовником послуг Виконавця за цим договором допускається.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ
5.1. При відсутності у Замовника критеріїв виконання роботи, структурною складовою тематичного завдання у вигляді плану Виконавець виконує роботу на свій розсуд, дотримуючись лише предмет тематичного завдання та його тему.

5.2. При передачі результатів роботи Виконавцем Замовнику за допомогою електронної пошти (Е-mail) підтверджуючим фактом є діалогове вікно інтернет-сторінки, що містить інформацію про відправлення файлу роботи на електронну адресу Замовника.

5.3 У разі припинення роботи з ініціативи Замовника, останній повідомляє Виконавця про припинення надання послуг і сплачує Виконавцю обсяг виконаної роботи за умови пред’явлення Виконавцем результатів роботи. Повернення коштів Замовнику здійснюється тільки у випадку, якщо Замовник повідомив Виконавця про припинення надання послуг протягом 12 годин з моменту внесення передплати.

У разі припинення роботи з ініціативи Виконавця, останній повідомляє про це Замовника і повертає йому суму внесеної передоплати.

5.4. При відмові прийняти вже виконаний результат роботи з підстав, не зазначених у договорі, Замовник зобов’язується оплатити надані послуги в розмірі 100 %.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
6.1 Протягом гарантійного строку (30 днів з моменту виконання завдання) Замовник має право зробити запит на повернення коштів за неналежну якість виконання роботи або за порушення строків договору.

6.2 Повернення коштів можливе лише після отримання всієї роботи та на підставі документа, що підтверджує, що роботу не прийнято викладачем та наявності конкретизованих зауважень до роботи.

6.3 Сума повернення визначається виходячи з результатів контролю якості роботи. Якщо за результатами контролю якості робота виконана більш ніж на дві третини (67%) – кошти не повертаються.

6.4 При порушенні термінів договору та відсутності можливості перенести час здачі роботи, сума повернення становить 100% від суми замовлення

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.2. Виконавець не відповідає за зобов’язаннями Замовника в рамках навчального процесу в конкретному навчальному закладі.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за схоронність представлених Замовником матеріалів і документів.

ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти.

8.2. При настанні обставин, зазначених у пункті

8.1 цього договору, кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них іншу Сторону.

ІНШІ УМОВИ
9.1. Права на використання результатів роботи за цим договором у будь-якій формі належать Виконавцю і Замовнику в рівній мірі, передача результатів роботи третій стороні може бути здійснена Замовником без узгодження з Виконавцем.

9.2. У разі виникнення розбіжностей, надання послуг за Договором припиняється до їх повного врегулювання. Всі неврегульовані розбіжності за фактом виконання Договору вирішуються з урахуванням положень цього Договору, листування сторін і у відповідності з чинним законодавством України. В протилежному випадку сторони мають право звернутися до суду