Актуальність, цілі та задачі в дипломній роботі

задачі в дипломній роботі

Розглянемо як же правильно написати деякі частини вступу до дипломної роботи, а саме актуальність, мету, завдання, гіпотезу, предмет, об’єкт та інші.

Вступ слід почати з визначення актуальності дипломної роботи. Актуальність показує чим викликаний інтерес до обраної теми і чому проведення дослідження є важливим на сьогоднішній день. Актуальність пов’язана зі своєчасність аналізу обраного явища, так як те, що було необхідно вивчити, наприклад, в роки планової економіки, вдосконалити певні аспекти її функціонування, в умовах ринкової економіки втрачає свою гостроту. В такому аспекті інтерес зберігається лише у певного кола науковців, які зазвичай займаються ретроспективним аналізом. Добре сформульована актуальність відображає важливість і гостроту вивчення поставленого питання і важливість пошуку відповіді на нього саме сьогодні.

Мета і завдання

Мета дипломної роботи вказує на сенс її написання, вона полягає в узагальненні теоретичних знань з метою вирішення деяких практичних проблем на певному підприємстві або в тій чи іншій сфері різних країн. Мета нерозривно пов’язана з темою і для її правильного формулювання саме назву теми слід брати за основу.

Завдання відображають в певному сенсі структуру і зміст, вони показують якісь етапи дослідження слід виконати, щоб отримати кінцевий результат. Кількість поставлених завдань може відображати кількість пунктів в дипломній, в такому випадку їх формулювання має перегукуватися з назвами цих пунктів.
Цілі і завдання дипломної роботи потрібні в першу чергу, щоб окреслити для студента, який її виконує, коло дослідження, вони дозволяють сконцентрувати його увагу на вивченні обраних питань і виконанні певних завдань, не відхиляючись в інші сфери.

Об’єкт і предмет дипломної роботи пов’язані між собою. Об’єкт це якийсь простір для дослідження, а предмет – більш вузька його частина.

Практична значимість і актуальність

Практична значимість дипломної роботи полягає в тому яким же чином отримані в ході її виконання результати можуть бути застосовані в житті. Наприклад, як проект з удосконалення будь-яких аспектів діяльності підприємства може бути впроваджений на ньому і чи принесе він позитивний ефект.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в розробці нового підходу до дослідження виявленої проблеми, розгляду явища під новим кутом або ж узагальнення наявних теоретичних підходів з метою формулювання свого, найбільш повного і сучасного.

У будь-який дипломній присутня та чи інша робоча гіпотеза, адже в іншому випадку все дослідження втратить свою значимість для науки. За допомогою цієї гіпотези висувається припущення про те яким чином функціонує об’єкт і тому як треба вирішити виявлені проблеми, в гіпотезі вказуються ті явища, які, поки не мають ні спростування, ні підтвердження. Таким чином наукова гіпотеза дипломної роботи є відправним моментом для наступних пошуків. Доводиться або спростовується вона за допомогою обраних або розроблених студентом методик. Ці методики в сукупності своїй становлять методологічну базу дослідження. Описуючи методологічну базу студент вказує ті прийоми і методи, які були дійсно використані в ході аналізу. Інформацію та дані для цього аналізу отримують за допомогою інформаційної бази, в яку входять закони, підручники, наукові статті та розробки, дисертації, монографії, а також статистичні дані та дані, що стосуються роботи обраного підприємства або організації.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (254 голосів)
Оцініть запис