Як написати предмет та актуальність дипломної роботи. Цілі та результати дослідження

предмет в дипломі

Дипломна є найбільш важливою і об’ємною роботою, яку виконує студент за весь час навчання у вищому навчальному закладі. Вона є підсумковим результатом засвоєння теоретичних знань і відображає вміння застосовувати їх на практиці. Часто дипломна пишеться на базі аналізу діяльності конкретного підприємства або організації, а отримані результати можуть допомогти поліпшити ті або інші акпекти діяльності.

Ви завжди можете замовити дипломну роботу у спеціалістів нашої компанії

Виконання дипломної роботи це тривалий і трудомісткий процес. Написання вступу є першим і вкрай важливим етапом при виконанні дипломної, та плану. На початку вказується актуальність дослідження в дипломній роботі. Актуальною вважається та робота, яка вносить свою частку новизни в уже наявны дослідження і розробки. Спочатку розписується суть явища, ступінь його вивченості, а потім одним реченням формулюється актуальність.

Потім пишеться мета дослідження в дипломній роботі, зазвичай це теоретичне узагальнення наявної інформації з проблематики для формулювання деяких практичних рекомендацій для поліпшення ситуації, вирішення проблем. Виходячи з мети, формулюються завдання, оптимальним є така кількість завдань, яке відповідає числу пунктів.

Об’єкт та предмет дипломної роботи

Далі вказуються об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт це якась сфера, в рамках якої існує предмет. Предметом дослідження в дипломній виступає само явище, його особливості, сутність, властивості.

Методологія дослідження являє собою перелік методів і прийомів, які були використані при аналізі інформації, розробки рекомендацій та проектів. Це можуть бути методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції, аналогій, моделювання та інші. Перераховані методи повинні дійсно використовуватися при виконанні дипломної роботи.

Інформаційна база дослідження в дипломній роботі представлена підручниками і науковими посібниками, публікаціями в ЗМІ та спеціалізованих виданнях, тезами виступів на конференціях і форумах, законами та нормативно-правовими актами всіх типів, статистичним матеріалом, даними підприємства і так далі. Робиться критичний аналіз використаних джерел для відображення причин довіри до викладеної в ній інформації.

Результати досліджень, висновки до дипломної роботи

Результати досліджень в дипломній роботі повинні мати як теоретичну, так і практичну цінність. Так, наприклад, розробки та проекти несуть в собі практичну цінність для підприємства, на базі якого аналізувалися ті чи інші явища. Їх застосування призведе до вирішення проблем або збільшення ефективності його діяльності. Результати, отримані в ході виконання дипломної, можуть служити базою і для подальших теоретичних досліджень, вказувати на нові напрямки для вивчення у біології, хімії та ін.

Наприкінці вказується структура роботи, типова структура представлена вступом, трьома розділами, висновками, списком використаної літератури. Слід зазначити, що іноді потрібен короткий опис викладеного в кожному розділі матеріалу. Так перший розділ є теоретичним, де проводиться аналіз наукової літератури. У другому розділі досліджується предмет дипломної роботи, виявляються його особливості та проблеми функціонування. Третій розділ містить в собі детальний аналіз виявлених проблем і розробку заходів щодо їх усунення. Найчастіше до складу дипломної роботи входять додатки, які містять громіздкі таблиці і схеми, документацію підприємства, фінансову звітність, вихідний матеріал для виконаних розрахунків.[:]

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (264 голосів)
Оцініть запис