Структура та оформлення курсової роботи: практичні рекомендації

Курсова робота є важливим етапом навчання у ВНЗ, оскільки дозволяє студентам продемонструвати отримані знання, навички та вміння в рамках певної спеціальності. Виконання курсової роботи сприяє розвитку наукового мислення, самостійності та відповідальності студентів. Крім того, успішний захист курсової роботи є однією з обов’язкових умов для продовження навчання та отримання диплому.

Структура та оформлення курсової роботи

Мета цієї статті полягає в тому, щоб надати студентам практичні рекомендації щодо структури та оформлення курсової роботи. У статті будуть розглянуті основні елементи структури роботи, вимоги до оформлення тексту, ілюстративних матеріалів та списку літератури, а також поради щодо перевірки роботи перед здаванням. Ці знання допоможуть студентам правильно оформити свою курсову роботу та успішно захистити її перед комісією.

Структура курсової роботи

Титульна сторінка

Титульний лист — це перша сторінка курсової роботи, яка містить основну інформацію про роботу, автора та навчальний заклад.

Зміст (план)

Зміст (план) – це список розділів та підрозділів курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, на яких вони починаються. План має бути структурований і логічний, відбиваючи послідовність викладу матеріалу у роботі.

У роботі можуть використовуватися два основних типи планів: простий і складний.

Простий план – це структура роботи, що складається з основних розділів без додаткового розбиття на підрозділи. Це найбільш проста та лаконічна форма планування змісту роботи. Простий план підходить для невеликих і нескладних тем, коли немає потреби у детальному розбитті матеріалу.

Приклад простого плану:

Вступ

Глава 1. Теоретичні основи дослідження

Глава 2. Практичні аспекти дослідження

Висновок

Список використаних джерел

Складний план — це структура роботи, що включає основні розділи, а також підрозділи та іноді підпункти. Такий план зазвичай використовується для більш об’ємних і складних тем, де потрібний детальний та систематичний виклад матеріалу.

Приклад складного плану:

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи дослідження

1.1. Огляд літератури на тему

1.2. Методи та підходи до дослідження

Глава 2 Практичні аспекти дослідження

2.1. Аналіз конкретних випадків

2.2. Результати дослідження та їх обговорення

Висновок

Список використаних джерел

Різниця між простим і складним планами полягає у мірі деталізації та складності структури роботи. Простий план використовується для менш об’ємних і складних тем, у той час як складний застосовується для більш детального та глибокого викладу матеріалу. Вибір між простим та складним планом залежить від вимог курсової роботи, теми дослідження та переваг автора.

Вступ

Вступ – це початковий розділ курсової роботи, в якому автор формулює актуальність теми, ставить за мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, а також описує методи та структуру роботи. Вступ має бути коротким та змістовним, мотивувати читача до подальшого вивчення роботи.

Зазвичай вступ включає такі обов’язкові частини:

 • Актуальність теми: Це обґрунтування важливості дослідження, яке має показати, чому обрана тема є значущою та актуальною в даний час. Тут можна вказати на зміни у ситуації, нові виклики, проблеми чи тенденції, які роблять тему важливою для вивчення.
 • Мета дослідження: Ціль показує, що саме автор хоче досягти в результаті свого дослідження. Вона має бути сформульована ясно і чітко, щоб читач одразу розумів, які основні напрямки роботи.
 • Завдання дослідження: Завдання це конкретні кроки, які автор планує виконати, щоб досягти поставленої мети. Завдання мають бути логічно пов’язані з метою та формулюватися так, щоб їх виконання справді допомогло досягти мети дослідження.
 • Об’єкт та предмет дослідження: Об’єктом дослідження є широкий процес або явище, що розглядається у роботі. Предмет дослідження – це конкретний аспект об’єкта, який автор планує вивчити. Чітке визначення об’єкта та предмета допоможе зосередитися на ключових аспектах дослідження та уникнути відхилень від теми.
 • Методи дослідження: У цьому розділі автор вказує, які методи та підходи будуть використовуватись у роботі для збору, аналізу та інтерпретації даних. Методи можуть включати теоретичний аналіз, порівняльний аналіз, статистичні методи, опитування, спостереження та ін.
 • Наукова новизна та практична значущість: Тут автор повинен вказати, в чому полягає новизна його дослідження та які практичні результати можуть бути отримані на основі проведеного дослідження. Це дозволить продемонструвати внесок роботи у розвиток науки та практики.
 • Структура роботи: Наприкінці вступу автор повинен описати структуру своєї курсової роботи, вказавши кількість розділів та підрозділів, а також коротко описати зміст кожного з них. Це допоможе читачеві краще зрозуміти послідовність викладу матеріалу та загальну логіку дослідження.

Оформлення текстової частини роботи

Вимоги до шрифту, інтервалів та полів:

Шрифт: Зазвичай використовується стандартний шрифт Times New Roman, розміром 14 пунктів. У деяких навчальних закладах можуть бути свої вимоги щодо шрифту, тому рекомендується уточнити цей момент у наукового керівника чи дивитися в методичних рекомендаціях.

Інтервали: У більшості випадків для тексту основної частини роботи використовується міжрядковий інтервал. Однак, для деяких елементів, таких як зміст таблиць або додатки, можна використовувати одинарний інтервал.

Поля: Стандартні значення полів для курсової роботи становлять 2 см зліва, 1 см праворуч, 2 см зверху та 2 см знизу. Однак ці значення також можуть змінюватись в залежності від вимог конкретного навчального закладу, тому рекомендується уточнити у свого наукового керівника або в методичних матеріалах.

Оформлення глав та підрозділів:

Оформлення голів та підрозділів курсової роботи в українських вишах підпорядковується певним вимогам. Ось основні правила оформлення та приклади:

Глави

Нумерація розділів проводиться арабськими цифрами без крапки після номера.

Назва глави пишеться з абзацного відступу та виділяється жирним шрифтом. Перша буква назви – велика, інші – малі.

Після назви розділу ставиться крапка.

Приклад:

Глава 1. Основні поняття та підходи до вивчення проблеми

Підрозділи

Нумерація підрозділів провадиться арабськими цифрами з двома розрядами, розділеними точкою (наприклад, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 і т.д.).

Назва підрозділу пишеться з абзацного відступу та виділяється жирним шрифтом. Перша буква назви – велика, інші – малі.

Приклад:

1.1. Аналіз сучасних підходів щодо визначення національних інтересів

Дотримуючись цих правил, ви зможете правильно оформити голови та підрозділи у своїй курсовій роботі в українських вишах.

Нумерація сторінок

Нумерація сторінок починається з другого аркуша (зміст) і продовжується до кінця роботи, включаючи додатки.

Цифри розміщуються у верхньому правому кутку кожної сторінки без крапки після номера.

Титульний лист та анотації не нумеруються.

Оформлення цитат та посилань на літературу

Цитати:

Цитати оформляються в лапках.

Якщо цитата довша за три рядки, то її слід оформити як окремий абзац з абзацним відступом, без лапок.

При використанні цитати необхідно вказати джерело у дужках із зазначенням автора (якщо є) та номера сторінки, на якій знаходиться цитата.

Приклад: (Іванов, с. 12)

Посилання на літературу:

При посиланні на літературу у тексті роботи слід зазначити автора (якщо є) та порядковий номер у списку у квадратних дужках.

Приклад: [1]

Якщо відомі номери сторінок, звідки було взято цитату, до посилання слід додати.

Приклад: [1, c. 89]

У списку літератури джерела вказуються в алфавітному порядку на прізвища авторів або назви джерел (якщо автор не вказаний).

Оформлення ілюстративних матеріалів

Малюнки, діаграми та таблиці

Всі ілюстративні матеріали (малюнки, діаграми, таблиці) повинні бути чіткими, акуратними та легко читаються.

Малюнки та діаграми слід оформлювати за допомогою спеціалізованих програм (наприклад, Microsoft Visio, Excel, PowerPoint або аналогічних).

Таблиці оформлюються в текстовому редакторі (наприклад, Microsoft Word чи аналогічних).

Кожен вид ілюстративних матеріалів має нумеруватись окремо. Наприклад: Рис. 1.1, Рис. 1.2, Таблиця 1.1, Таблиця 1.2 і т.д.

Нумерація та підписи до ілюстрацій

Нумерація ілюстративних матеріалів має бути наскрізною в межах усієї роботи.

Підпис до ілюстративного матеріалу повинен містити його номер, назву та, за необхідності, джерело. Наприклад: Рис. 1.1 – Структура підприємства; Таблиця 2.2 – Обсяги продажів за роками компанії Х, 2020-2022 гг.

Підпис розміщується безпосередньо під ілюстративним матеріалом та вирівнюється по центру.

Оформлення списку літератури

Вимоги до бібліографічного опису:

 • Список літератури має бути оформлений відповідно до прийнятих стандартів та правил.
 • Використовуйте алфавітний порядок авторів або порядок представлення джерел у тексті роботи (залежно від вимог ВНЗ).
 • Усі джерела мають бути оформлені однаково, з дотриманням усіх вимог до бібліографічного опису.
 • Обов’язково вказуйте повні дані про джерело: автор, назву, видавництво, місце та рік видання, кількість сторінок (для книг) або номери сторінок (для статей).

Приклади оформлення різних видів джерел:

Вид джерела Приклад оформлення
Книга Іванов, А.А. Економічна теорія: підручник. Київ: Економіка, 2021. 400 с.
Стаття з журналу Петров, В.В. Особливості управління інноваціями за умов кризи. Економіка та управління. 2021. № 3. С. 10-15.
Інтернет-джерело Сидоров, Г.Г. Роль державних інвестицій у розвитку економіки. Економічний журнал. 2020. URL: https://www.example.com/article.html (дата звернення: 20.03.2023)
Законодавчий акт Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України . 1991. № 39. Ст. 546.

Примітки: Приклади оформлення представлені згідно з загальноприйнятими правилами. Уточнюйте вимоги до оформлення списку літератури у ВНЗ.

Перевірка роботи перед здаванням

Перевірка оформлення та структури:

 • Переконайтеся, що всі розділи та підрозділи оформлені згідно з вимогами вашого вузу.
 • Перевірте, що всі ілюстративні матеріали, цитати та посилання на літературу оформлені правильно.
 • Проконтролюйте оформлення списку літератури, перевірте відповідно до вимог вашого вузу.
 • Перевірте наявність усіх обов’язкових елементів роботи: титульний лист, зміст, вступ, основну частину, висновок та список літератури.

Контроль за плагіатом та оригінальністю тексту

 • Скористайтеся спеціальними програмами або сервісами для перевірки тексту на плагіат (наприклад, “Антиплагіат”, “Text.ru” або “Unicheck”).
 • Якщо програма виявить плагіат, перепишіть проблемні ділянки тексту власними словами та обов’язково зробіть посилання на джерело, якщо ви взяли інформацію звідти.
 • Перевірте, що всі ідеї, взяті з літератури, належним чином процитовані, а джерела в списку літератури.
 • Переконайтеся, що робота містить достатню кількість оригінального дослідження, висновків та аргументації.

Висновок

Правильне оформлення та структура курсової роботи є важливими факторами, що вплинуть на успішність її захисту. Дотримання всіх вимог до оформлення дозволяє читачеві, включаючи викладачів та наукових керівників, легше сприймати та розуміти зміст роботи. Якісне оформлення роботи свідчить про серйозність підходу студента до виконання курсового проекту та повагу до академічних стандартів.

Дотримання правил структури та оформлення гарантує, що ваша робота буде оцінена обґрунтовано та об’єктивно. Дотримуючись академічних стандартів, ви розвиваєте свої навички дослідження, організації матеріалу та написання текстів, що знадобиться вам у подальшому навчанні та кар’єрі. Заключним акцентом слід наголосити, що правильне оформлення курсової роботи є невід’ємною частиною успішного завершення навчального процесу та важливим етапом на шляху до професійного зростання студента.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (1 голосів)
Оцініть запис