1. Встановлення залізної доби. Гальштат. 2. Мілітарні соціуми степових вершників-номадів: кіммерійці, скіфи, савромати. 3. Лісостепове землеробське населення скіфської доби. Більське городище. 4. Грецька колонізація. Урбаністичні центри Північного Причорномор’я. 5. Модель світу і система цінностей кочовиків. Поховальні традиції скіфів. 6. Процеси політогенезу в іраномовних номадів чорноморських степів. 7. Скіфський звіриний стиль – від музейництва до структурно-семіотичних інтерпретацій. - id-2496-955

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-2496-955
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
15
Дата виконання
2022-06-06
Текст завдання
Тема одна любая из 7 предложенных ниже. Как можно больше картинок. По возможности аудио/видео материалы
1. Встановлення залізної доби. Гальштат.
2. Мілітарні соціуми степових вершників-номадів: кіммерійці, скіфи, савромати.
3. Лісостепове землеробське населення скіфської доби. Більське городище.
4. Грецька колонізація. Урбаністичні центри Північного Причорномор’я.
5. Модель світу і система цінностей кочовиків. Поховальні традиції скіфів.
6. Процеси політогенезу в іраномовних номадів чорноморських степів.
7. Скіфський звіриний стиль –
від музейництва до структурно-семіотичних інтерпретацій.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:
1. Давня історія України. У 2-х кн. / Толочко П.П. та ін. – Книга І. - К.: Лыбидь, 1994. – 238 с.
2. Павленко Ю.В. Передісторія давніх Русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994. – С. 113-207.
[NB! розділ «Велика Скіфія та навколишні народи. Крах Скіфської держави». – С. 167-183.]
3. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – С. 183-225.
ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА:
4. Буйнов Ю. В. Бондарихинская и чернолесская культуры: проблема взаимосвязей (по материалам городища у с. Веселое на Харьковщине) // Древности. – 2014. – № 10. – С. 246-255.
5. Вертієнко Г.В. Принципи та моделі реконструювання поховально-поминальної обрядовості іраномовних народів євразійського степу // Сходознавство. – 2007. – № 39-40. – С. 3-23.
6. Мозолевський Б.М. Кургани вищої скіфської знаті і проблема політичного устрою Скіфії // Археологія. – 1990. – № 1. – С. 122-138.
ДОДАТКОВА:
7. Вертієнко Г. Зображення скіфської танатологічної міфологеми на сахнівській пластині // Східн.світ. – 2010. – №3.– С. 59-73.
8. Восточноевропейские древности скифской эпохи: Сборник научных трудов. – Воронеж, 2011. – 248 с.
9. Генинг В.Ф. Проблема социальной структуры общества кочевых скифов IV-III вв. до н. э. по археологическим данным // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ: Сб. научн. трудов. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 124-152.
10. Геродот. Історії в 9-и книгах / Переклад А.О. Білецького. – К.: Основи, 1993.. – Книга IV. Мельпомена. – С. 180-229.
11. Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху / колл. Монография [отв. ред.. К.К. Марченко]. – СПб.: Алетейя, 2005. – 463 с.
12. Гуляев В.И. Скифы: Расцвет и падение великого царства. – М: Алетейа, 2005. – 400 с.
13. Ковалевская В.Б. Кавказ – скифы, сарматы, аланы I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.– Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2005. – 398 с.
14. Крадин Н.Н., Тишкин А.А., Харинский А.В. Социальная структура ранних кочевников Евразии. – Иркутск: Изд-во Иркутского государственного технического университета, 2005. – 230 с.
15. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы.– М.: Наука, 1974.– Т. 2: Бронзовый и железный века. – С. 173-224. [NB! Застаріла хронологія!]
16. Ольховский В. С. К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений: сб. ст. / отв. ред.: В. И. Гуляев, В. С. Ольховский и др.; РАН, Ин-т археологии. – М.: Вост. лит., 1999. – С. 114-137.
17. Раевский Д.С. Мир скифской культуры / Предисл. В. Я. Петрухина, М. Н. Погребовой. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 601 с
18. Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. – М.: Наука, 2002. – 271 с.
19. Шауб И.Ю. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье (VII-IV вв до н.э.). – СПбГУ, 2007. – 484 с.
20. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-III вв. до н.э. – М.: Наука, 1982. – 312 с.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи