Обоязкове домашнє завдання (контрольна робота) - id-8927-364

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-8927-364
Тип завдання
Кількість сторінок
7
Дата виконання
2023-06-12
Текст завдання
СТРУКТУРА РОБОТИ

Робота складається із таких послідовно розміщених структурних елементів:

- титульного аркуша;
- змісту;
- теоретичного матеріалу;
- списку використаних джерел;
- розв’язання задач (за варіантом).
Вимоги до структурних елементів

2.1.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш оформлюються за встановленою формою (додаток А методичних вказівок). Студент обов’язково повинен вписати номер варіанту, що призначений викладачем, групу та прізвище з ініціалами.

2.1.2 Зміст

В змісті прописуються всі структурні елементи роботи з вказанням сторінок. В пункті «Теоретичне питання» прописується тема матеріалу.

УВАГА! Якщо студент в даному семестрі приймає або приймав участь в конференції як студент Сумського державного університету, написати тему доповіді та інформацію про збірник.

2.1.3 Теоретичний матеріал.

Якщо студент приймав участь в конференції, прикладається підтвердження:

- копія титульної сторінки збірника або журналу;
- копія сторінки з інформацією про видання збірнику або журналу (назва, заклад, рік, кількість сторінок,...);
- копія сторінки змісту з вашим прізвищем та назвою матеріалу;
- копія тез.
Студенти, що не публікувалися, пишуть теоретичне питання. Матеріал повинен бути актуальним і стосуватися предмету. Вибір теоретичного питання студент проводить самостійно або обирає вільно зі списку, що наведений в додатку Б.

Структура викладання теоретичного матеріалу:

- Актуальність теми з точки зору безпеки життєдіяльності.
- Мета та задачі, що ставили для вирішення.
- Основний матеріал.
- Висновки.
УВАГА! Матеріал повинен бути індивідуальним. Всі роботи будуть проходити перевірку на унікальність (згідно академічної доброчесності СумДУ).

2.1.4 Список використаних джерел.

Необхідно звертати увагу на те, що серед Інтернет-джерел допускається згадування та опрацювання лише наукових чи навчальних видань із сайтів наукових установ чи вищих навчальних закладів, а не будь-яких Інтернет-ресурсів типу сторінок Вікіпедії, рефератів, форумів тощо.

Посилання у тексті на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...».

2.1.5 Розв’язання задач

Розв’язання задач робиться за алгоритмом:

- умова задачі;
- дані за варіантом;
- алгоритм рішення задачі;
- відповідь або висновки (згідно умови задачі).
При розв’язанні задач необхідно розписати всі етапи розрахунку, з наведенням формул, показників, одиниць виміру, рисунків (за необхідністю), тобто так як наведено в методичних вказівках.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Контрольну роботу необхідно виконувати на аркушах паперу формату А4. Текст виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

Текст роботи необхідно друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхній та нижній – не менше 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм. Текст притягнутий до двох країв.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього документа. У роботі повинні бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього документа.

Всі рисунки та таблиці повинні бути інформативними і мати назву. (наприклад, "Рисунок 1. - Фото приладу...", Таблиця 1. - Класифікація.... ).

Мова викладання матеріалу – державна. Викладений текст повинен бути логічними, послідовним, без помилок та гіперсилок.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Lexical transformations by V.Karaban

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29

Виконати завдання з біологiї

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29