Психологічне консультування з приводу булінгу - id-2883-717

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-2883-717
Тип завдання
Кількість сторінок
12
Дата виконання
2023-07-10
Текст завдання
Оформлення індивідуальної творчої роботи (реферату). Реферат уміщує такі структурні елементи:

- титульна сторінка (містить назву закладу вищої освіти, кафедри, тему індивідуальної творчої роботи, факультет, спеціальність, курс, групу, прізвище та ініціали студента, який підготував завдання, а також керівника практики, який перевірив його виконання);

- зміст (уміщує вступ (1 сторінка), три/чотири питання, які розкривають обрану тематику роботи (орієнтовно 10 сторінок), висновки (1 сторінка), список використаної літератури (не менше трьох найменувань із посиланнями у тексті роботи).

Технічні вимоги до реферату: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, рівняння основного тексту – по ширині; поля сторінок: ліве – 2,5 см, нижнє і верхнє – 2 см, праве – 1,5 см; нумерація сторінок – у верхньому правому куті.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.ВаськівськаС.В.Основипсихологічногоконсультування:підручник/ Дж. Бюдженталь. К.: Ніка-Центр, 2011. 424 с.

2. Кормьер Ш., Хакни Г. Стратегии и интервенции психологического консультирования / пер. Т. Литвинова. М.: Наумов и Наумова, 2016. 352 с.

3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. М.: Академический Проект, 2016. 222 с.

4. Линде Н. Психологическое консультирование. Теория и практика. М. Аспект Пресс, 2016. 272 с.

5. Монина Г. Б. Психологическое консультирование детей и подростков: учебник. СПб.: Изд-во С.-П. ун-та управления и экономики, 2011. 210 с.

6. Основи психологічного консультування: лекційний курс / укладачі Б. А. Якимчук, І. П. Якимчук. Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. 204 с.

7.ХомичГ.О.,ТкачР.М.Основипсихологічногоконсультування:навч. посіб. К.: МАУП, 2004. 152 с.

8.ЦимбалюкІ.М.Психологічнеконсультуваннятакорекція:навч.посіб. К.: Професіонал, 2005. 656 с.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04